Your browser does not support JavaScript!
本土語及文化課程教師

職稱

姓名

職務                                

級職務

教師 古英花 4、5、6年級布農語 本土語教師
教師 邱惠玉 1、2、3年級布農語 本土語教師
教師 黃玉英 3、5年級阿美語 本土語教師
教師 何秋月 2、3年級排灣語 本土語教師

教師

郭師豪   

4、5、6年級音樂

聽覺藝術/音樂教師

教師

古丞君 1、2、3年級音樂

聽覺藝術/音樂教師